FORUM REGIONALNEJ
GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Rejestracja

Katowice, 4-5 czerwca 2024 r.

Dni
Godzin
Minut
Sekund

DO KONFERENCJI POZOSTAŁO:

Image
Image
Image
Zobacz relację video z Forum w Mikołajkach i Ełku
Icon Image
Zobacz relację video z Forum w Bolesławcu
Icon Image Image Image Image

4 CZERWCA 2024

5 CZERWCA 2024

> Obrady merytoryczne 9.30-17.00

> Bankiet

19.00

> Wizyta studyjna
10.00-14.00

Zwiedzanie instalacji współgospodarza konferencji - MGPK Katowice

> Nawiązane kontakty, wymiana dobrych praktyk, niezapomniane wspomnienia :-)

CO WAS CZEKA NA KONFERENCJI?

IconIconIconIconIconIconIconIcon
Przejdź do programu
Przejdź do rejestracji

Liczymy na Państwa uczestnictwo, ponieważ Forum będzie miejscem, w którym będziemy mogli omówić wyzwania naszej branży zarówno w kontekście nakładanych na gminy, nasze spółki, wymagań transformujących nas w kierunku Gospodarki
o Obiegu Zamkniętym, jak i specyfiki regionu oraz jego możliwości w realizacji tych zobowiązań. Ponadto Forum będzie miejscem wymiany naszych doświadczeń
z zakresu wypracowanych ścieżek proceduralnych w różnych urzędach administracji państwowej oraz z zakresu prowadzenia przedsiębiorstw w aspekcie charakterystycznym dla naszego województwa.


Andrzej Malara

Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

w Katowicach

Image

POPRZEDNIE EDYCJE
FORUM REGIONALNEJ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Click to play video
Click to play video

Mikołajki i Ełk 26-27.03.2024

Bolesławiec 23-24.04.2024

ZOBACZ VIDEO-RELACJĘ Z FORUM W KATOWICACH
04-05.06.2024

PROGRAM KONFERENCJI

PIERWSZY DZIEŃ: 4 CZERWCA 2024

IconIcon

9.30-10.00 Rejestracja


10.00-10.15 Otwarcie konferencji

Robert Rosa

Wiceprezes Zarządu

Abrys Sp. z o.o.

Jerzy Woźniak

Wiceprezydent Katowic

Aktualne i przyszłe programy finansowania inwestycji w sektorze gospodarki odpadami
i wodno-ściekowej

Paweł Augustyn

Wiceprezes Zarządu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


10.15-10.35 Stan zaawansowania prac nad Planem gospodarki odpadami dla woj. śląskiego 2028 (Pgowś2028)

Bogdan Pasko

Główny Specjalista, Referat ds. planowania w zakresie środowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego


10.35-10.55 Case study współgospodarza konferencji:

Sukcesy i wyzwania w zarządzaniu przedsiębiorstwem i instalacją komunalną
na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach

Andrzej Malara

Prezes Zarządu

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach


10.55-11.10 Hale łukowe na boksach magazynowych z prefabrykatów betonowych jako mobilne rozwiązanie zadaszeń w branży recyklingowej i gospodarce odpadami

Andrzej Czarnecki

Przedstawiciel handlowy

Skavska Hale


11.10-11.30 Gospodarka wodno-ściekowa – zmiany w czasie, potrzeby techniczne
i ekonomiczne

Krzysztof Nitoń

Wiceprezes Zarządu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory

Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego


11.30-11.45 Przerwa kawowa


11.45-12.05 Stan realizacji projektu termicznego przekształcania odpadów

Michał Korzeluch

Zakład Komunalny w Opolu


12.05-12.25 Czy samorządy mogą realnie wpłynąć na problem zagospodarowania odpadów?
Prawne aspekty drogi do osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego

Katarzyna Wolny-Tomczyk

Adwokat

Prezes Zarządu Związku Producentów Paliw z Opadów i Biomasy (ZPPOB)12.25-12.35 ARBENA – chroni to, co dla Ciebie ważne

Bartłomiej Benisz

Prezes firmy

Arbena


12.35-13.10 Panel dyskusyjny

Wyzwania, wymogi, ramy prawne a lokalna rzeczywistość branży komunalnej


Piotr Talaga Redaktor naczelny wydawnictw ABRYS

Bogdan Pasko Główny Specjalista Referat ds. planowania w zakresie środowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Katarzyna Wolny-Tomczyk Adwokat, Prezes Zarządu Związku Producentów Paliw
z Opadówi Biomasy (ZPPOB)

Łukasz Tekeli Dyrektor ds. Inwestycji Master – Odpady i Energia


13.10-14.00 Przerwa na lunch


14.00-14.20 Procedury administracyjne związane z lokalizacją instalacji w branży komunalnej – problemy, orzecznictwo

Sławomir Podgórski

Radca prawny

Kancelaria Radców Prawnych M. Hanczakowski, A. Kapera, S. Podgórski


14.20-14.35 Optymalizacja odbioru odpadów z Systemem Komunalnym Globtrak

Mateusz Chaba

Globtrak Polska


14.35-14.55 Zawartość „żółtego worka” i jego wpływ na finanse instalacji, gminy i poziomy recyklingu
w kontekście systemu kaucyjnego

Łukasz Tekeli

Dyrektor ds. Inwestycji

Paweł Kondratowicz

Z-ca Dyrektora Technicznego, Kierownik działu produkcji i składowania

Master – Odpady i Energia


14.55-15.10 Metody oczyszczania ścieków z instalacji komunalnych

Piotr Grabek

Technolog

AK Nova


15.10-15.30 Wpływ regulatora na politykę taryfową w branży wod-kan w regionie, konsekwencje
dla przedsiębiorstw

Paweł Kopczyński

Prezes Zarządu

Sosnowieckie Wodociągi

Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego


15.30-15.50 Perspektywy termicznego przekształcania odpadów komunalnych w regionie.
Szanse dla ciepłownictwa

Henryk Borczyk

Wiceprzewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

dr Marek Mrówczyński

Instalmedia Tychy


15.50-16.10 Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej

Stanisław Janik

Członek Zarządu

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu


16.10-16.30 Wpływ zbiórki i zagospodarowania bioodpadów na uzyskanie wymaganych

poziomów recyklingu

Andrzej Sobolak

Prezes Zarządu

Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów BIORECYKLING


16.30-17.00 Panel dyskusyjny

Szanse i bariery rozwojowe przedsiębiorstw komunalnych w regionie


Tomasz Szymkowiak Dyrektor ds. wydawnictw ABRYS

Andrzej Malara Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
w Katowicach

dr Marek Mrówczyński Instalmedia Tychy

Paweł Kopczyński Prezes Zarządu Sosnowieckie Wodociągi, Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego17.00 Zakończenie pierwszego dnia konferencji


Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie


BANKIET I INTEGRACJA ŚRODOWISKA

19.00-01.00

Uroczysta kolacja bankietowa + zabawa z dj'emZapraszamy Państwa do udziału w kolacji bankietowej, która będzie doskonałą okazją
do nawiązania i zacieśnienia relacji podmiotów działających w regionie.
Nieco mniej formalne rozmowy stwarzają okazję do bliższego poznania się uczestników konferencji oraz do poruszenia wielu istotnych tematów w przyjaznej atmosferze.
A wszystko to przy dźwiękach profesjonalnej oprawy muzycznej.


IconIcon

DRUGI DZIEŃ: 5 CZERWCA 2024

Icon

10.00-14.00

Więcej o zakładzie

Wizyta studyjna w instalacji komunalnej współorganizatora – Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Katowicach


Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów


ul. Milowicka 7a, 40-312 Katowice

Współrzędne: 50.293201644915406, 19.069395621615527

Dojazd we własnym zakresieZakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów składa się z:


1. Instalacji MBP (mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów)

2. Instalacji kompostowania odpadów zielonych

3. Instalacji sortowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie

4. Punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych

5. Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętneZakład był wielokrotnie przebudowywany. Na uwagę zasługuje to, że jako jeden z nielicznych

w Polsce ma w pełni zhermetyzowany proces biologicznego przetwarzania frakcji 0-80 wydzielonej ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych. W przeważającej liczbie zakładów w Polsce faza dojrzewania stablizatu prowadzona jest otwartych placach dojrzewania, w naszym zakładzie dzięki przebudowie z 2022 r. faza ta jest prowadzona
w bioreaktorach z wieloetapowym oczyszczaniem powietrza poprocesowego oraz odcieków. Dzięki temu wyeliminowano ewentualne uciążliwości związane z otwartym dojrzewaniem stabilizatu jak również przyspieszono proces stabilizacji.

Na uwagę również zasługuje fakt, że na pierwszej, zrekultywowanej kwaterze składowiska została wybudowana i uruchomiona farma fotowoltaiczna o mocy 1,18 MW, która zapewnia zapotrzebowanie zakładu w energię elektryczną w 25%. Farma składa się z 2 160 szt. paneli. Energia wytwarzana jest energią z Odnawialnego Źródła Energii co z powodzeniem wpisuje się w politykę ograniczania wykorzystania paliw kopalnych.


ImageImageImageImage

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z .o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Obroki 140 świadczy swoje usługi przede wszystkim na terenie miasta, realizując nałożone na gminę obowiązki wynikające z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Spółka obiera i przetwarza odpady od mieszkańców miasta Katowice – jest to ok. 270 000 osób. Wykonywane są również zadania utrzymania zimowego i letniego dróg oraz chodników.

Spółka posiada: Zakład Odzysku i Przetwarzania Odpadów, składowisko odpadów, bazę logistyczną, bazę oczyszczania miasta oraz cztery Gminne Punkty Zbiórki Odpadów.


Ostatnie lata to prężny rozwój spółki i rozbudowa taboru transportowego, ale przede wszystkim obiektów do przyjmowania oraz do przetwarzania odpadów.


Od roku 2014 cyklicznie rozbudowywany jest Zakład Odzysku i Przetwarzania Odpadów na terenie, którego, a jest to 11,5 ha obecnie działa instalacja MBP, sortownia odpadów zbieranych selektywnie, kompostowania odpadów zielonych, punkt demontażu gabarytów i Gminny Punkty Zbiórki Odpadów.


W planach na rok 2024/2025 jest realizacja projektu modernizacji sortowni odpadów zbieranych selektywnie, w celu zwiększenia wolumenu odpadów odzyskiwanych i kierowanych do recyklingu. Dla zadania spółka uzyskała już pozwolenie na budowę. Ponadto spółka jest właścicielem Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o., który zajmuje się termicznym unieszkodliwianiem odpadów medycznych i niebezpiecznych. Obecnie trwają prace koncepcyjne nad modernizacją instalacji. Docelowo zmodernizowany obiekt będzie mógł unieszkodliwiać do 10 000 Mg/rok ww. odpadów. Zakłada się realizację projektu do 2026 r. przy wsparciu finansowym ze środków NFOŚiGW.

REJESTRACJA

UDZIAŁ STACJONARNY

W KONFERENCJI + KOLACJA BANKIETOWA + WIZYTA STUDYJNA

 • uczestnictwo w wykładach 04.06.
 • wyżywienie w dniu 04.06. (przerwa kawowa, lunch)
 • kolacja bankietowa w dniu 04.06. (+ open bar) oraz oprawa muzyczna (DJ)
 • wizyta studyjna
  w MPGK Katowice
 • cena nie obejmuje noclegu

990 zł netto

lub

890 zł netto

dla pracowników samorządu terytorialnego oraz członków Rady RIPOK

REJESTRACJA

UDZIAŁ STACJONARNY

W KONFERENCJI + WIZYTA STUDYJNA

 • uczestnictwo w wykładach 04.06.
 • wyżywienie w dniu 04.06. (przerwa kawowa, lunch)
 • wizyta studyjna
  w MPGK Katowice
 • cena nie obejmuje noclegu

690 zł netto

lub

590 zł netto

dla pracowników samorządu terytorialnego oraz członków Rady RIPOK

REJESTRACJA

Cena promocyjna do 15 maja

Cena promocyjna do 15 maja

1090 zł netto

lub

990 zł netto

dla pracowników samorządu terytorialnego oraz członków Rady RIPOK

790 zł netto

lub

690 zł netto

dla pracowników samorządu terytorialnego oraz członków Rady RIPOK

Cena od 16 maja

Cena od 16 maja

REJESTRACJA

Miejsce konferencji i zakwaterowanie

Hotel Diament Arsenal Palace
Katowice/Chorzów****

ul. Paderewskiego 35
41-500 Chorzów

Hotel Diament Arsenal Palace Katowice/Chorzów**** zachwyca historycznie stylizowanymi wnętrzami,
które wprowadzają w to miejsce niesamowitą atmosferę
a nawiązanie do epoki napoleońskiej spełnia oczekiwania nawet bardzo wymagających Gości. Termy Cesarskie zapewnią wyjątkowy relaks, natomiast Restauracja Cesarska zadba o podniebienie gości.

Hotel usytuowany jest na granicy Katowic
i Chorzowa, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Śląskiego, na terenie którego znajduje się niedawno zmodernizowany Stadion Śląski.

Hotel Diament Arsenal Palace Katowice/Chorzów**** tworzy kompleks z Hotelem Diament Bella Notte Katowice/Chorzów***.

Z wykorzystaniem hasła: ABRYS otrzymają Państwo 15% zniżki od ceny dnia na zakwaterowanie
w obu obiektach:


Obowiązuje bezpośrednia rezerwacja:
Recepcja Hotel Diament Arsenal Palace****
recepcja09@hotelediament.pl
+48 32 606 84 84

Recepcja Hotel Diament Bella Notte***
recepcja09@hotelediament.pl
+48 32 606 84 84

Współrzędne GPS: 50°17'28.2"N 18°57'49.6"E

PATRONI
I PARTNERZY KONFERENCJI

ORGANIZATOR

WSPÓŁGOSPODARZ

PATRONAT

PATRONAT BRANŻOWY

PARTNER

PATRONAT MEDIALNY

W NASZYCH MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz do mnie

Judyta Więcławska

koordynator wydarzenia

Kontakt w sprawie konferencji

IconIconImage
Napisz do mnie

Katarzyna Szyińska

specjalista ds. promocji
i współpracy z partnerami

Kontakt w sprawie promocji

IconIcon